دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، دی 1389 
ترکیب موجِ گوهر و روند تاریخ آن

سیّد علی محمّد سجادی؛ سیّد مهدی طباطبایی


وجوه نمایشی تاریخ بیهقی

قدسیه رضوانیان؛ علیرضا پورشبانان