دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 
4. ترکیب موجِ گوهر و روند تاریخ آن

سیّد علی محمّد سجادی؛ سیّد مهدی طباطبایی


5. وجوه نمایشی تاریخ بیهقی

قدسیه رضوانیان؛ علیرضا پورشبانان