گزارش تغییرات اخیر نشریۀ تاریخ ادبیات

 • تغییر مدیریت داخلی مجله
 • شروع همکاری مجله با انجمن علمی تحقیق نسخه‌های خطی ایران (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • درج تعهدنامۀ مبنی بر رعایت و عضویت در COPE (مشاهده)
 • نمایه شدن نشریه در پایگاه‌های Sid, Magiran, Noormags, Civilica, ESJI, DRJI, Google Scholar, ISC
 • عضویت نشریه در شبکه‌های اجتماعی علمی نظیر Researchgate, Academia, Linkedin
 • درج پیوند مستقیم نشریه به پایگاه‌های استنادی و تخصصی که نشریه در آن نمایه شده است (مشاهده)
 • درج مراحل داوری مقالات به صورت فلودیاگرام (مشاهده)
 • درج میانگین بازۀ زمانی فرایند داوری (مشاهده)
 • درج نام داوران تا انتهای سال ۱۴۰۰ (مشاهده)
 • تغییر سربرگ سایت نشریه
 • درج فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع (مشاهده)