درباره نشریه

  • در این نشریه جهت حفظ حقوق مؤلفین و جلوگیری از سرقت ادبی، از سامانۀ مشابه یاب سمیم نور استفاده می شود.    
  •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(cope)  می­ باشد و از آیین نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می ­نماید.