اهداف و چشم انداز

هدف مجله علمی تاریخ ادبیات، روزآمد کردن آگاهی مخاطبان خود از طریق چاپ و انتشار تازه‌ترین پژوهش‌­های زبان و ادب فارسی در متون ادبی، تاریخ ادبیات، تصحیح متون، نسخه شناسی و مباحث سبک شناختی در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی است.