اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد خاتمی

ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

a_khatamisbu.ac.ir
29902430

دکتر محمد غلامرضایی

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

gholamrezaeemohamadgmail.com

دکتر نصرالله امامی

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

nasrollahimamaiyahoo.com

دکتر علی محمد سجادی

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

sajadiyahoo.com
29902430

دکتر مریم مشرف

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

m.mosharrafyahoo.com
29902430

دکتر عبدالحسین فرزاد

ادبیات فارسی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/en
abdolhosein.farzadgmail.com
09122177350

دکتر قدرت الله طاهری

ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

ghodrat66yahoo.com
09125902749

دکتر حبیب الله عباسی

ادبیات فارسی گرو زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

habibabbasi45yahoo.com
09126263665

دکتر مجتبی منشی زاده

ادبیات و زبان های باستان استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی،

monshizadeh30yahoo.com
09122042051

دکتر مهدی نیک منش

ادبیات فارسی گروه زبان و ابیات فارسی دانشگاه الزهرا

nikmanesh44yahoo.com

دکتر علی رضا حاجیان نژاد

ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

hajiannjdut.ac.ir
09125067509

دکتر ناصر نیکوبخت

ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

nikoubakhtyahoo.com
09124186279

دکتر ابوالقاسم رادفر

زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران . ایران.

agradfaryahoo.com
09123025349