کد وزارت علوم 55042c48047263a

کاربر محترم؛

لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان  را مطالعه نمایید.

  • مکاتبات نشریه در تمامی مراحل بررسی مقالات صرفاً با نویسنده مسئول و از طریق سامانه (الکترونیکی)انجام می شود. در مقالات مستخرج از رساله،استاد راهنما نویسندۀ مسئول مقاله است.
  • لازم است نویسنده مسئول مقاله در ثبت کردن نام و مشخصات خود و دیگر نویسندگان در سامانه دقت فرماید؛ چون پس از ارسال مقاله، امکان هیچ تغییری مثل افزودن یا اصلاح یا حذف نام نویسنده یا نویسندگان و یا تغییر نویسنده مسئول وجود ندارد.
  • نویسنده مسئول موظف است هنگام ارسال مقاله، فرم  تعارض منافع و ضمانت نامۀ چاپ حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نماید.
شماره جاری: دوره 13، شماره 01 - شماره پیاپی 83، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-210 (دوره سیزدهم شماره 1، بهار و تابستان 1399. شماره پیاپی : 1/ 84) 

2. بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی

صفحه 29-46

نسرین تارویردی‌زاده؛ مجتبی منشی‌زاده؛ علی شهیدی


4. منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری)

صفحه 73-102

محسن روستایی؛ دکتر سیدکاظم موسوی؛ دکتر اسماعیل صادقی؛ دکتر پرستو کریمی


6. نقد و تحلیل «تصویر مرکزی دنیا» در آثار ناصرخسرو

صفحه 123-145

مریم کسائی؛ رحمان ذبیحی؛ محمدتقی جهانی


8. تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن

صفحه 169-188

مهدی نجاتی آتانی؛ مصطفی ناصری راد؛ نصرالله پورمحمدی املشی؛ بشری دلریش


9. جستاری در شناخت مؤلف راستین مرزبان نامه تبری

صفحه 189-205

محمدعلی نوری خوش رودباری؛ سمانه جعفری


ابر واژگان