کد وزارت علوم 55042c48047263a

کاربر محترم؛

لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان  را مطالعه نمایید.

  • مکاتبات نشریه در تمامی مراحل بررسی مقالات صرفاً با نویسنده مسئول و از طریق سامانه (الکترونیکی)انجام می شود. در مقالات مستخرج از رساله،استاد راهنما نویسندۀ مسئول مقاله است.
  • لازم است نویسنده مسئول مقاله در ثبت کردن نام و مشخصات خود و دیگر نویسندگان در سامانه دقت فرماید؛ چون پس از ارسال مقاله، امکان هیچ تغییری مثل افزودن یا اصلاح یا حذف نام نویسنده یا نویسندگان و یا تغییر نویسنده مسئول وجود ندارد.
  • نویسنده مسئول موظف است هنگام ارسال مقاله، فرم  تعارض منافع و ضمانت نامۀ چاپ حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نماید.
شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 84، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-210 

6. ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت نامۀ علائی

صفحه 1-1

10.29252/hlit.2021.208504.0

معصومه سام خانیانی؛ جمیله اخیانی؛ محرم اسلامی؛ مهدی محبتی


ابر واژگان