فرایند پذیرش مقالات

بازۀ زمانی فرایند داوری:  ۳۰  تا  ۴۰ روز

برای دانلود تصویر باکیفیت اینجا کلیک کنید.