دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 61، تیر 1388 (تابستان ۱۳۸۸. شماره پیاپی: ۶۱/۳)