کشف و کرامات و خوارق عادات

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کشف و کرامات یکی از اصول مهّم تصوّف است و صوفیان معتقدند که حقیقت را حجابهایی فراوان مستور ساخته است که تنها راه دریدن آن و رسیدن به حقیقت ناب، راه کشف و شهود است و برای آنکه چنین توفیقی حاصل شود باید مقدّمات معنوی آن را از قبیل متابعت خدا و رسول، صدق باطن، مبارزه با نفس، استمرار در عقیده، در کنار دیگر مقدّمات عملی، نظیر تحمّل ریاضتهایی مانند بیخوابی، دوری از جمع، چلّه‌ نشستن، کم خوردن بلکه هیچ نخوردن و روزه های طولانی فراهم آورد تا خداوند دریچه‌های اسرار را بگشاید و حقایق را به جلوه درآورد. در ضمن انکشافهای عرفانی، حالاتی نیز بر عارفان رخ می‌دهد که نتیجه‌اش بیان سخنانی غیرعادّی است که از آن به عنوان شطح و طامات نام می‌برند و یا به مرور واجد قدرتهایی می‌شوند که می‌توانند پیشگویی و پیش‌بینی کنند یا به مداوای بیماران بپردازند و یا طبیعت اجسام و اشیا را منقلب سازند که مجموعة این عوالم را خوارق عادت می‌نامند. اینکه کشف و کرامات چیست؟ چه انواعی دارد، و علل پدیداری آنها کدامست و سود و زیان مسأله چگونه می‌باشد موضوع بحث این مقاله است.

کلیدواژه‌ها