کشف و کرامات و خوارق عادات

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کشف و کرامات یکی از اصول مهّم تصوّف است و صوفیان معتقدند که حقیقت را حجابهایی فراوان مستور ساخته است که تنها راه دریدن آن و رسیدن به حقیقت ناب، راه کشف و شهود است و برای آنکه چنین توفیقی حاصل شود باید مقدّمات معنوی آن را از قبیل متابعت خدا و رسول، صدق باطن، مبارزه با نفس، استمرار در عقیده، در کنار دیگر مقدّمات عملی، نظیر تحمّل ریاضتهایی مانند بیخوابی، دوری از جمع، چلّه‌ نشستن، کم خوردن بلکه هیچ نخوردن و روزه های طولانی فراهم آورد تا خداوند دریچه‌های اسرار را بگشاید و حقایق را به جلوه درآورد. در ضمن انکشافهای عرفانی، حالاتی نیز بر عارفان رخ می‌دهد که نتیجه‌اش بیان سخنانی غیرعادّی است که از آن به عنوان شطح و طامات نام می‌برند و یا به مرور واجد قدرتهایی می‌شوند که می‌توانند پیشگویی و پیش‌بینی کنند یا به مداوای بیماران بپردازند و یا طبیعت اجسام و اشیا را منقلب سازند که مجموعة این عوالم را خوارق عادت می‌نامند. اینکه کشف و کرامات چیست؟ چه انواعی دارد، و علل پدیداری آنها کدامست و سود و زیان مسأله چگونه می‌باشد موضوع بحث این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intuition and divine graces and the abnormal phenomena

چکیده [English]

Intuition and divine graces are one of the important principles of Sufism, and Sufis believe that the truth is hidden by many veils, and the only way to tear it and reach the pure truth is the way of discovery and intuition, and in order to achieve such a success, its spiritual prerequisites such as Obedience to God and the Messenger, inner truth, struggle with soul, persistence in belief, among other practical principles, such as enduring austerities such as sleeplessness, staying away from crowds, undergoing a forty-day period of seclusion, eating little and even not eating at all, and long fasts, so that God will open the doors to secrets and reveal the facts. In addition to mystical developments, mystics also experience situations that result in the expression of unusual words, which are called Ecstatic Expression and idle talk, or gradually acquire powers that can prophesy and predict, treat patients, or make the nature of objects and things upside down, which they call the group of these worlds as abnormal phenomena. What is Intuition and divine graces? What are its types, and what are their causes, and what are the benefits and losses of the problem, is the subject of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • detection
  • munificence
  • miracle
  • mysticism and Sufism