نویسندة اصلی تأدیب النّسوان کیست؟

نوع مقاله : مروری

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

تأدیب النّسوان رساله ای در بارۀ تربیت زنان است که تاکنون نویسندة آن شناخته نشده است. موضوع اصلی این پژوهش، شناسایی نویسندة اصلی اثر، مقلّدان او و چگونگی تولید تحریرهای دیگری از این رساله است. در این مقاله کوشیده ایم با مقایسة هفت نسخة خطّی با موضوعی مشابه و عنوان هایی متفاوت، این پژوهش را انجام دهیم. موضوع پژوهش در بخش ادبیّات تعلیمی، شاخة حکمت عملی و زیر شاخة تدبیر منزل قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Who is the main author of Ta’dib on-Niswan?

چکیده [English]

Ta’dib on-Niswan is a treatise on the education of women whose author has not been identified so far. The main topic of this research is to identify the main author of the work, his imitators and how to produce other texts from this treatise. In this article, we have tried to do this research by comparing seven manuscripts with the same subject and different titles. The subject of the research is in the field of educational literature, the branch of practical wisdom and the sub-branch of home planning.