نویسندة اصلی تأدیب النّسوان کیست؟

نوع مقاله : مروری

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

تأدیب النّسوان رساله ای در بارۀ تربیت زنان است که تاکنون نویسندة آن شناخته نشده است. موضوع اصلی این پژوهش، شناسایی نویسندة اصلی اثر، مقلّدان او و چگونگی تولید تحریرهای دیگری از این رساله است. در این مقاله کوشیده ایم با مقایسة هفت نسخة خطّی با موضوعی مشابه و عنوان هایی متفاوت، این پژوهش را انجام دهیم. موضوع پژوهش در بخش ادبیّات تعلیمی، شاخة حکمت عملی و زیر شاخة تدبیر منزل قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها