دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 63، اسفند 1388 (زمستان ۱۳۸۸. شماره پیاپی: ۶۳/۳) 
طغرای مشهدی و رسائل او

محمدحسن حائری؛ سید محمّد صاحبی


شیخ ابوالعبّاس قصّاب آملی

مرتضی محسنی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه