وجوه نمایشی تاریخ بیهقی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از آغاز پیدایش سینما به عنوان ابزاری جدید و تأثیرگذار در بیان احساسات، عواطف، اندیشه و طرز تلقّی انسان معاصر، مسألۀ اقتباس از داستان های نویسندگان جدید و قدیم، مشهور و غیر مشهور، دستمایۀ ساخت فیلم های سینمایی قرار گرفته است. این نوع استفاده از ادبیّات در سینما، علاوه بر ایجاد زمینۀ داستانی برای ساخت فیلم های سینمایی، امکان معرّفی ادبیّات و فرهنگ هر کشور را به سایر ملل فراهم ساخته است. در این راستا، در بررسی ادبیّات فارسی در دوره های مختلف، نمونه های بسیاری می توان یافت که با داشتن وجوه فراوان نمایشی، قابلیّت اقتباس برای ساخت فیلم سینمایی را داشته باشند. در این گفتار سعی بر آن است با بررسی محتوا و ساختار یکی از این آثار، یعنی تاریخ بیهقی، وجوه نمایشی آن از برخی زوایا نشان داده شود. بنابراین به برخی از ویژگی های برجستۀ این اثر، مانند نمود داستانی و روایت گونه، ماجراهای تصویری، شخصیّت پردازی نمایشی و همچنین بخش های متمایز امّا پیوستۀ متن اشاره می شود که قابلیّت تبدیل آن را به یک فیلم نامۀ سه پرده ای ایجاب می کند. علاوه بر آن، به محتوای غنی و اخلاقی اثر همراه و همخوان با فضا و تصاویر ارائه شده در متن، به عنوان زمینۀ مناسبی برای اقتباس فیلمنامه ای سینمایی و ساخت فیلمی ارزشمند توجّه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dramatic aspects of Tarikh-i Bayhaqi

چکیده [English]

From the beginning of the emergence of cinema as a new and influential tool in expressing the feelings, emotions, thoughts and perception of contemporary man, the issue of adapting the stories of new and old authors, famous and not famous, has been the basis of making movies. This type of use of literature in cinema, in addition to creating a story ground for making movies, has made it possible to introduce the literature and culture of each country to other nations. In this regard, in the review of Persian literature in different periods, many examples can be found that have the ability to be adapted to make a movie due to their many dramatic features. In this article, an attempt is made to show the content and structure of one of these works, i.e. Tarikh-I Bayhaqi, and show its dramatic aspects from some angles. Therefore, some prominent features of this work are mentioned, such as the story and narrative form, visual adventures, dramatic characterization, as well as distinct but continuous parts of the text, which require the ability to convert it into a three-act screenplay. In addition to that, the rich and moral content of the work, along with the space and images presented in the text, is considered as a suitable ground for adapting a movie script and making a valuable film.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Dramatization
  • Literature
  • text
  • Adaptation
  • Beyhaqi's history