اخبار و اعلانات

گزارش تغییرات اخیر نشریۀ تاریخ ادبیات

تغییر مدیریت داخلی مجله شروع همکاری مجله با انجمن علمی تحقیق نسخه‌های خطی ایران (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) درج تعهدنامۀ مبنی بر رعایت و عضویت در COPE (مشاهده) نمایه شدن نشریه در پایگاه‌های Sid, Magiran, Noormags, Civilica, ESJI, DRJI, Google Scholar, ISC عضویت نشریه در شبکه‌های اجتماعی علمی نظیر Researchgate, Academia, Linkedin درج پیوند مستقیم نشریه به پایگاه‌های استنادی و تخصصی که نشریه در آن نمایه شده است (مشاهده) درج مراحل داوری مقالات به صورت فلودیاگرام (مشاهده) درج میانگین بازۀ زمانی فرایند داوری (مشاهده) درج نام داوران تا انتهای سال ۱۴۰۰ (مشاهده) تغییر سربرگ سایت نشریه درج ...

مطالعه بیشتر