دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 74، تیر 1393 (بهار و تابستان ۱۳۹۳. شماره: ۷۴/۳) 
پیدایش و رواج ادبیّات فارسی در آلبانی

عبدالله رجبی؛ حسینعلی قبادی؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ ناصر نیکوبخت