منابع و سرچشمه‌های احادیث کلیله و دمنة بهرام شاهی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه علاّمه طباطبایی

چکیده

کلیله و دمنه یکی از مهمترین و برجسته ترین و دلاویزترین نثرهای سنگین و رنگین و آراستة ادبیّات دری است که نصرالله منشی ـ یکی از بزرگان و پیرامونیان بهرام شاه غزنوی ـ آن را در نیمة اوّل سدة ششم از تازی به فارسی برگردانید. البتّه اصل کتاب به زبان دیرین هندوان ـ سانسکریت ـ بود که پزشکی برزویه نام آن را در روزگار انوشیروان ساسانی به پهلوی برگردانده بود و سه سده بعد از آن، عبدالله بن مقفّع ـ مترجم دانشمند ـ آن را به عربی ترجمه کرد. آیات و احادیث به کار رفته در این کتاب، از توانمندی و چیرگی نصرالله در منابع وحیانی حکایت می کند و تا آنجا که نویسندگان این نوشته آگاهی دارند، دربارة منابع و سرچشمه های این احادیث، پژوهش جداگانه صورت نگرفته است. در این نوشته ها احادیث کلیله و دمنه در منابع اسلامی ـ شیعه و اهل سنّت ـ با باریک بینی ویژه ای واکاوی و پی جویی و شناسانده شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sources of Hadiths of Kalileh and Daminah Bahram Shahi

چکیده [English]

Kalile and Demne is one of the most important and prominent prose of Dari literature that Nasrallah Munshi translated from Arabic to Persian in the first half of the sixth century. The original of the book was Sanskrit Hindu language. A physician named Borzuya translated it to Pahlavi in the days of Anushirvan Sassanids, and three centuries later, 'Abd Allah b. Muqaffa translated it into Arabic.The verses and hadiths used in the book show translator’s awareness of revelatory sources. As far as the authors of the article know there has been no research about the sources of the hadiths in particular.  So in this paper, the hadiths of Kalila and Demna in Islamic sources have been analyzed and scrutinized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadis
  • Nasrollah Monshi
  • stylistics
  • Ornate Prose