پیدایش و رواج ادبیّات فارسی در آلبانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با وجود فرسنگ‌ها فاصله میان دو کشور ایران و آلبانی، فرهنگ و تمدّن ایرانی تأثیر چشمگیری بر فرهنگ آلبانیایی ها داشته است. تاریخ نویسان از گستره‌ و تأثیر عمیق ادبیّات فارسی و به طور کلّی تمدّن ایرانی در قلمرو عثمانی، بویژه در منطقة بالکان در شگفت هستند. تحقیقات نشان می دهد فرهنگ ایرانی به مثابة نرم افزاری با پشتوانة آیین اسلام بوده که به همراه سخت افزاری سپاهیان عثمانی وارد آلبانی شده است و طیّ پنج قرن حاکمیّت عثمانیان بر این کشور، به عنوان زبان ادب و تصوّف و فرهنگ با مقبولیّت عمومی به پیش رفته است. شخصیّت های آلبانیایی از سر عشق و علاقه، این زبان و ادبیّات را معرّفی و ترویج کرده اند. حتّی برخی از آنان خود به این زبان شعر سروده اند یا براساس الگوی کلاسیک نگارش فارسی، به آفرینش آثار علمی، ادبی و فرهنگی به زبان آلبانیایی پرداخته اند. در این مقاله برآنیم تا چگونگی و چرایی گسترش ادبیّات فارسی در کشور آلبانی را تبیین کرده و عملکرد فرهیختگان آلبانیایی را در حوزة ادب فارسی بررسی و تحلیل نماییم

کلیدواژه‌ها