پیدایش و رواج ادبیّات فارسی در آلبانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با وجود فرسنگ‌ها فاصله میان دو کشور ایران و آلبانی، فرهنگ و تمدّن ایرانی تأثیر چشمگیری بر فرهنگ آلبانیایی ها داشته است. تاریخ نویسان از گستره‌ و تأثیر عمیق ادبیّات فارسی و به طور کلّی تمدّن ایرانی در قلمرو عثمانی، بویژه در منطقة بالکان در شگفت هستند. تحقیقات نشان می دهد فرهنگ ایرانی به مثابة نرم افزاری با پشتوانة آیین اسلام بوده که به همراه سخت افزاری سپاهیان عثمانی وارد آلبانی شده است و طیّ پنج قرن حاکمیّت عثمانیان بر این کشور، به عنوان زبان ادب و تصوّف و فرهنگ با مقبولیّت عمومی به پیش رفته است. شخصیّت های آلبانیایی از سر عشق و علاقه، این زبان و ادبیّات را معرّفی و ترویج کرده اند. حتّی برخی از آنان خود به این زبان شعر سروده اند یا براساس الگوی کلاسیک نگارش فارسی، به آفرینش آثار علمی، ادبی و فرهنگی به زبان آلبانیایی پرداخته اند. در این مقاله برآنیم تا چگونگی و چرایی گسترش ادبیّات فارسی در کشور آلبانی را تبیین کرده و عملکرد فرهیختگان آلبانیایی را در حوزة ادب فارسی بررسی و تحلیل نماییم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Emergence and Prevalence of Persian Literature in Albania

چکیده [English]

Despite the distance between Iran and Albania, Iranian culture and civilization have had a significant impact on Albanian culture. Historians are surprised by the extent influence of Persian literature and Iranian civilization in general, in the Ottoman territory, particularly in the Balkans. Research shows that Iranian culture as software with the support of Islam has entered Albania along with the hardware of the Ottoman army and during five centuries of Ottoman rule over this country, as a language of literature and Sufism and culture has progressed with acceptance. Out of love and interest, Albanians have introduced and promoted this language and literature. Some of them even wrote poems in this language or created scientific, literary and cultural works in Albanian language based on the classical Persian writing pattern. In this article, we aim to explain how and why Persian literature is expanding in Albania and to analyze the performance of Albanian scholars in the field of Persian literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian literature
  • Albanian Literature
  • Persian speakers of Albanian poets