دربارة درّی شوشتری و جُنگ چمن سرور

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

به دلیل شاعر دوستی خاندان قاجار شاعران و تذکره نویسان بسیاری در سدة سیزدهم زیسته‌اند که بعضاً آثار منحصر به فردی خلق کرده‌اند. درّی شوشتری شاعر و تذکره نویس معاصر دولتشاه، فرزند فتحعلی شاه از جمله این نویسندگان بوده است . مهم‌ترین اثر وی تذکره « چمن سرور» است که جنگی موضوعی از اشعار است و غالباً اشعار سبک هندی از شاعران قرن 11 و12 را شامل می شود. این اثر تاکنون تصحیح نشده است . وی همچنین اثری با عنوان « اقبال‌نامه» در ذکر سادات مرعشی داشته که گویا از میان رفته است. کار دیگر او تنظیم و استنساخ « سفینة خوشگو» اثر بندر بن داس است. این مقاله به زندگی و آثار درّی شوشتری و بویژه معرّفی و نقد اثر مهمّ او « چمن سرور » می‌پردازد. پس از آن مختصری در مورد «سفینة خوشگو» و نقش وی در شکل گیری آن می آید و در پایان با بررسی نمونه اشعار و نثر درّی، تصویری از وی به عنوان شاعر و نویسندة درباری ترسیم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

About Dari Shooshtari and Chaman-e Sorur

چکیده [English]

Due to the Qajar family interest in poets, many poets and biographers emerged in the 13th century, some of which have created unique works. Poet and biographer Dolatshah, was among them. His most important work is the Tazkire, Chaman-e Sorur, a thematic Jong of poetry and mostly contains Indian-style poems from 11th and 12th century poems. This work has not been revisioned yet. He also had a work titled "Iqbalnameh, which seems to have been lost. His other work is arrangement and duplication of Safine-ye Khoshgu. This article looks over the life and works of Dari Shooshtari, especially his important work, Chaman-e Sorur. After that, a brief overview of Safine-ye Khoshgu and his role in its formation comes and at the end, by examining his poetry and prose, a picture of him as a poet and court writer is drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dorri Shushtari
  • Chiman- e- Sorur
  • Hindi Style
  • Safine- khoshgu