دربارة درّی شوشتری و جُنگ چمن سرور

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

به دلیل شاعر دوستی خاندان قاجار شاعران و تذکره نویسان بسیاری در سدة سیزدهم زیسته‌اند که بعضاً آثار منحصر به فردی خلق کرده‌اند. درّی شوشتری شاعر و تذکره نویس معاصر دولتشاه، فرزند فتحعلی شاه از جمله این نویسندگان بوده است . مهم‌ترین اثر وی تذکره « چمن سرور» است که جنگی موضوعی از اشعار است و غالباً اشعار سبک هندی از شاعران قرن 11 و12 را شامل می شود. این اثر تاکنون تصحیح نشده است . وی همچنین اثری با عنوان « اقبال‌نامه» در ذکر سادات مرعشی داشته که گویا از میان رفته است. کار دیگر او تنظیم و استنساخ « سفینة خوشگو» اثر بندر بن داس است. این مقاله به زندگی و آثار درّی شوشتری و بویژه معرّفی و نقد اثر مهمّ او « چمن سرور » می‌پردازد. پس از آن مختصری در مورد «سفینة خوشگو» و نقش وی در شکل گیری آن می آید و در پایان با بررسی نمونه اشعار و نثر درّی، تصویری از وی به عنوان شاعر و نویسندة درباری ترسیم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها