متن‌شناسی کتاب شاهد صادق(معرّفی و نسخه شناسی شاهد صادق نوشتة میرزا محمّد صادق اصفهانی)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کتاب شاهد صادق اثر میرزا‌محمّد‌صادق اصفهانی از آثار منثور ارزشمند قرن یازدهم هجری و یکی از نمونه‌های موّفق کتاب‌های چند دانشی (دانشنامه‌ای) تألیف شده در شبه‌قارّة هند است که کثرت نسخ خطّی از آن در کتابخانه‌های ایران و جهان، بیانگر ارزش علمی و اقبال عمومی به این اثر در عصر تألیف و سالهای بعد از آن بوده است. با این حال به دلایل نامعلومی تاکنون تصحیح و معرّفی نشده است. نظر به اهمیّت این کتاب از نظر اشتمال بر موضوعات مختلف و متنوّع، از جمله مردم‌شناسی، تاریخ اجتماعی، مباحث جغرافیایی، فرهنگ عوام، علوم دینی، اخبار و امثال و ...، می‌‌تواند از منابع قابل اعتماد در شناخت اوضاع و احوال اجتماعی، تاریخی، علمی و ادبی عصر مؤلّف به ‌شمار آید. این کتاب دربردارندۀ اطّلاعات عمیق و احاطه وسیع نویسنده در موضوعات مختلف است که امروز به شکل دایرة المعارفهای عمومی عرضه می شود. این مقاله که برگرفته از طرح تصحیح اثر و تحقیق در شرح احوال و آثار و شیوة دانشنامه‌نگاری میرزا صادق اصفهانی است، می کوشد تا ضمن بررسی سبک نگارش اثر، جایگاه ارزشمند آن را تا حدّی تببین کند

کلیدواژه‌ها