رنج نامة گوته، پژواک کلام حافظتحلیلی بر رنج نامة دیوان غربی- شرقی یوهان ولفگانگ فون گوته

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه آلمانی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

غرض از مقالة حاضر، بررسی درونمایة کلّی دیوان غربی- شرقی گوته است که به تصریح شخص شاعر، پیشبرد صلح جهانی و تفاهم میان ملّت‌ها را بر سرلوح خود دارد. این بررسی از حیث محتوا و تنها بر اساس شعرهای دفتر رنج نامة این دیوان انجام می‌گیرد که محور اشعار آن به طور ویژه، نقد اجتماعی است. زیرا این دفتر بیش از همه به سستی‌های اخلاق عامّه و نقش نهضت روشنگری در راه برقراری جامعه‌ای خالی از پیش‌داوری‌های ملّی - عقیدتی و به دور از ملّت‌گرایی افراطی می‌پردازد. امّا از همین چشم انداز محتوایی هم این مقاله در ضمن می‌کوشد معلوم کند چرا شعر سرآغاز این دفتر، در سطحِ کلام و سبکِ بیان، با دیگر اشعار آن تفاوت دارد.

کلیدواژه‌ها