دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 69، آبان 1390 (پاییز و زمستان ۱۳۹۰. شماره پیاپی: ۶۹/۳) 
توصیف طبیعت در دیوان منوچهری و صنوبری

علی دودمان کوشکی؛ حسن سلطانی کوه بنانی؛ سمیّه جم زاده


تأمّلی در شعر تعلیمی

جواد غلامعلی‌زاده؛ کبری روشنفکر