مجمع البحرین معنی بررسی شیوۀ شاعری و مضامین شیعی حسن کاشی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی

چکیده

شعر آیینی فارسی در مسیر طولانی خود، شاعران توانایی را به خود دیده است. یکی از آنان حسن کاشی، از شاعران شیعۀ قرن هفتم و هشتم هجری است. وی به غیر از مدح و منقبت خاندان رسول اکرم (ص)، بویژه امیر مؤمنان، حضرت علی(ع) شعری نسروده؛ از این رو، وی را شاعر امیرالمؤمنین می نامیم. اشعار وی از منظر محتوا و مضامین، ترکیبات زبانی و سهولت بیان، دارای اهمیّت ویژه ای است. با توجّه به غلبۀ شاعران اهل تسنّن در قرن هفتم و هشتم، و نیز نقش حسن کاشی در گسترش تشیّع در ایران، بررسی اشعار وی شایسته و بایسته می نماید. هدف این مقاله بررسی شیوۀ شاعری و مضامین شیعی در اشعار حسن کاشی است. نتیجۀ این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنگناها و سخت گیری ها، شعر شیعی در قرون هفتم و هشتم، مانند قرن چهارم، پنجم و ششم، پویا بوده و حسن کاشی با بهره گیری از اندیشۀ شیعی، در وصف حضرت علی(ع) و پرداختن به مضامین شیعی در حیطۀ مضمون سازی، صور خیال و حیطۀ زبانی، شاعری توانا بوده و اشعارش منحصر به فرد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Majma ul-Bahrain of Meaning; Investigating the poetic style and Shiite themes of Hassan Kashi

چکیده [English]

In its long journey, Persian ritual poetry has seen capable poets. One of them is Hassan Kashi, one of the Shiite poets of the 7th and 8th centuries of Hijri. Apart from the praises of the family of the Holy Prophet (PBUH), especially the Commander of the Faithful, Hazrat Ali (PBUH), he didn’t write a poem; Therefore, we call him the poet of Amir al-Mu’minin. His poems are of special importance from the point of view of content and themes, language combinations and ease of expression. Considering the predominance of Sunni poets in the 7th and 8th centuries, as well as the role of Hasan Kashi in the spread of Shiism in Iran, it is necessary to examine his poems. The purpose of this article is to investigate the poetic style and Shiite themes in Hassan Kashi's poems. The result of this research shows that, despite the constraints and strictures, Shiite poetry in the seventh and eighth centuries, like the fourth, fifth and sixth centuries, was dynamic, and Hassan Kashi is a capable poet by using Shiite thought, describing Hazrat Ali (a.s.) and dealing with Shiite themes in the field of thematization, imagery and language, and his poems are unique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hasan Kashi
  • Shiite poem
  • Shiite content
  • Linguistic structures and features
  • 7thand 8th centuries A.H