سنجش ساختاری اشعار کلاسیک قبل و بعد از سال 1357

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه علاّمه طباطبایی

2 دانشجوی دورة دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

شعر فارسی، بی گمان گذشته‌ای درخشان و غرور انگیز دارد. اگر ادبیّات ایران در تاریخ گذشتۀ خود، تنها سخن سرایانی همچون فردوسی، نظامی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ را در دامن خود پرورده بود، به شایستگی قابلیّت ارج گذاری داشت. امّا این در حالی است که افتخارات شعر گذشتۀ ایران، تنها به همین قلّه‌های بلند محدود نمی‌شود. فریاد بلند نیما، آنقدر مؤثّر بود که پرده‌های گوش برخی از همان شاعران سنّت گرا را لرزاند و اندکی از جزمیّت‌های آنها را در هم شکست. بنابراین شاعرانی همچون: پرویز ناتل خانلری، محمّد حسین شهریار، مهرداد اوستا، حسین منزوی و ... با تأثیر پذیری از جریانهای نوگرای شعر معاصر، هر کس به اندازه‌ای در قالبهای شعر فارسی نوآوری کردند و فضاهای تازه‌ای تجربه شد. ازین رو در این مقال، به تطبیق و بررسی شعر سنّتی پس از انقلاب اسلامی با شعر کلاسیک، از حیث ساختار پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural assessment of classical poems before and after 1357

چکیده [English]

Persian poetry undoubtedly has a bright and proud past. If Iran's literature had nurtured only the words of poets such as Ferdowsi, Nizami, Khayyam, Rumi, Saadi and Hafiz in its past history, it would have deservedly been respected. But this is despite the fact that the honors of Iran's past poetry are not limited to these high peaks. Nima's loud cry was so effective that it shook the eardrums of some traditionalist poets and broke some of their dogmas. Therefore, poets such as: Parviz Natel-Khanlari, Mohammad Hossein Shahriar, Mehrdad Avesta, Hossein Monzavi, etc., influenced by the modernist currents of contemporary poetry, each of them innovated in different ways in the forms of Persian poetry and experienced new spaces. Therefore, in this article, the comparison and analysis of traditional poetry after the Islamic Revolution with classical poetry has been discussed in terms of structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolutionary Poetry
  • innovationism
  • normativisim
  • structure
  • terminology