تأمّلی در شعر تعلیمی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مربّی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه زابل

2 مربّی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

از جمله عرصه‌های تعامل علم و ادبیّات شعر تعلیمی است. در واقع، یکی از خدمتهای بزرگ ادبیّات به علم، حفظ و نگهداری آن از طریق منظومه‌های تعلیمی در طول قرنهای متمادی است. دیگر آنکه استفاده از شعر تعلیمی، از بهترین روشهای یادگیری محسوب می‌شود. با این وجود، این نوع شعر، که یکی از انواع چهارگانۀ شعر در جهان به شمار می‌آید، آنطور که باید مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است. از این رو، مقالۀ حاضر می‌کوشد با تکیه بر دو ادبیّات غنی فارسی و عربی، ابعاد مختلف شعر تعلیمی و نقش و جایگاه آن را در تعلیم و تعلّم را مورد بررسی قرار دهد .

کلیدواژه‌ها