تأمّلی در شعر تعلیمی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مربّی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه زابل

2 مربّی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

از جمله عرصه‌های تعامل علم و ادبیّات شعر تعلیمی است. در واقع، یکی از خدمتهای بزرگ ادبیّات به علم، حفظ و نگهداری آن از طریق منظومه‌های تعلیمی در طول قرنهای متمادی است. دیگر آنکه استفاده از شعر تعلیمی، از بهترین روشهای یادگیری محسوب می‌شود. با این وجود، این نوع شعر، که یکی از انواع چهارگانۀ شعر در جهان به شمار می‌آید، آنطور که باید مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است. از این رو، مقالۀ حاضر می‌کوشد با تکیه بر دو ادبیّات غنی فارسی و عربی، ابعاد مختلف شعر تعلیمی و نقش و جایگاه آن را در تعلیم و تعلّم را مورد بررسی قرار دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A reflection on didactic poetry

چکیده [English]

Among the fields of interaction between science and literature is didactic poetry. In fact, one of the great services of literature to science is its preservation and maintenance through didactic poems over many centuries. Another thing is, using didactic poetry is one of the best learning methods. Nevertheless, this type of poetry, which is one of the four types of poetry in the world, has not been investigated and researched as it should be. Therefore, the present article tries to examine the different dimensions of didactic poetry and its role and place in teaching and learning by relying on two rich Persian and Arabic literatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poem
  • didactic poem
  • teach