شخصیّت‌های نمایشی در هفت پیکر نظامی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه علاّمه طباطبایی

2 دانشجوی دورة دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

هفت پیکر نظامی، یکی از متون جذّاب ادبیّات کلاسیک فارسی است. این اثر، از عناصر داستانی و نمایشی فراوانی بر خوردار است که یکی از آنها شخصیّت‌پردازی جذّاب آن است. در این متن، شخصیّت‌پردازی به شیوه‌ای نمایشی و نزدیک به بسیاری از رمان‌های امروزی است، چرا که در آن علاوه بر اشارۀ مستقیم به ویژگی‌های ظاهری شخصیّت‌ها و گفتار و رفتار شان، ابعاد مختلف شخصیّتی آنها با ارتباطی منطقی و حساب شده، برای مخاطبان به نمایش گذاشته شده است و مانند بسیاری از آثار نمایشی بزرگ، شخصیّت‌های قابل درک، باورپذیر و قابل تجسّم برای مخاطب ترسیم می‌شود. در این اثر، شاعر می‌کوشد شخصیّت‌ها، خودشان با نشان دادن اعمال و رفتار مختلف و درکشاکش ارتباطشان با دیگر شخصیّت‌ها و موضع گیری‌هایشان در مسائل و موضوعات مختلف، خود را به مخاطب معرّفی کنند و نظامی با این روش، موفّق به خلق شخصیّت‌های نمایشی در این اثر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dramatic characters in Nizami’s Haft Peykar

چکیده [English]

Nizami’s Haft Peykar is one of the attractive texts of Persian classical literature. This work has many story and dramatic elements, one of which is its attractive characterization. In this text, the characterization is in a dramatic way and is close to many modern novels, because in it, in addition to directly referring to the external characteristics of the characters and their behavior, the different dimensions of their personality with a logical and calculated connection has been exhibited for the audience, and like many great theatrical works, understandable, believable and visual characters are drawn for the audience. In this work, the poet tries to introduce the characters themselves to the audience by showing their different actions and behavior and their relationship with other characters and their stances on different issues, and with this method, Nizami succeeds in creating dramatic characters in this work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • character¸ characterization¸ Nezami
  • Haft Peykar¸ drama¸ dramatic characters