دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 68، خرداد 1390 (بهار و تابستان ۱۳۹۰. شماره پیاپی: ۶۸/۳) 
سیر تطوّر تاریخی داستان بلوهر و بوذاسف

حسن اکبری بیرق؛ مونا خیرخواه؛ مونا تلاشان