توصیف طبیعت در دیوان منوچهری و صنوبری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استاد یار گروه زبان و ادبیّات عرب، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه ایلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه ایلام

چکیده

فنّ وصف، یکی از مهمترین اغراض شعری است که به عنصر خیال وابسته است. موضوع وصف آنگاه که وصف طبیعت باشد، ترسیم تابلویی از زیباییهاست .منوچهری دامغانی (متوفّی 432 هـ .ق) و صنوبری(متوفّی 334هـ. ق) بی‌شک ازبزرگترین شاعران طبیعت گرا در ادب پارسی و تازی هستند. اهمیّت وصف طبیعت در دیوان صنوبری اندازه ایست که برخی از منتقدان او رانخستین شاعر طبیعت در ادبیّات عرب دانسته اند. منوچهری نیز همین جایگاه را در ادبیات فارسی دارد. این مقاله (بررسی تطبیقی توصیف طبیعت در دیوان منوچهری دامغانی و صنوبری) به بررسی و تحلیل و تطبیق توصیف هایی که این دو شاعر از جلوه های مختلف طبیعت در اشعارشان به نمایش گذاشته اند، می پردازد. محقّق با تحلیل و مقارنة توصیف های مشابه و ارائة شواهدی، امکان مقارنه و تطبیق دو شاعر را در توصیف طبیعت فراهم آورده است. دو شاعر در تصویرها و تشبیه هایی که از وصف طبیعت بیان کرده اند، شباهت های فراوانی دارند که این شباهتهادر بعضی از موضوعات چون: وصف گلها، پرندگان، و برف بیشترست و در برخی از عناصر شباهتها اندک است. منوچهری دامغانی در توصیف طبیعت، از صنوبری که از سرآمدان مکتب تشبیه در عصر عبّاسی است، تأثّر بسیاری پذیرفته، با این وجود در دیوانش نامی از این شاعر نبرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description of nature in Diwan Manuchehri and Sinowbari’s Divans

چکیده [English]

The art of description is one of the most important purposes of poetry, which is dependent on the element of imagination. The subject of description when describing nature is to draw a tableau of beauty. Manuchehri Damghani (died 432 AH) and Sinowbari (died 334 AH) are undoubtedly among the greatest nature-oriented poets in Persian and Tazi literature. The importance of the description of nature in Sinowbari’s Divan is such that some critics have considered him the first poet of nature in Arab literature. Manuchehri also has the same position in Persian literature. This article (comparative study of the description of nature in Manuchehri Damghani and Sinowbari’s Divans) examines and analyzes and compares the descriptions that these two poets have displayed of the different manifestations of nature in their poems. By analyzing and comparing similar descriptions and providing evidence, the researcher has made it possible to compare and contrast two poets in describing nature. The two poets have many similarities in the images and similes they have expressed about describing nature, and these similarities are more in some subjects such as describing flowers, birds, and snow, and in some elements, the similarities are few. In his description of nature, Manuchehri Damghani was greatly influenced by Sinowbari, who is one of the leaders of the school of similes in the Abbasid era, however, he did not mention this poet in his Divan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manoochehri
  • Senobari
  • description of nature
  • Comparative Literature