دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 66، مهر 1389 (پاییز ۱۳۸۹. شماره پیاپی: ۶۶/۳) 
بررسی شخصیّت فرهاد از واقعیّت تا افسانه

سیّده مریم ابوالقاسمی؛ مصطفی آرزومند لیالکل


فرامز و هفت خان

کاظم دزفولیان؛ فرهاد شاکری