دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 65، تیر 1389 (تابستان ۱۳۸۹. شماره پیاپی: ۶۵/۳) 
ترکیب موجِ گوهر و روند تاریخ آن

سیّد علی محمّد سجادی؛ سیّد مهدی طباطبایی


وجوه نمایشی تاریخ بیهقی

قدسیه رضوانیان؛ علیرضا پورشبانان