فرامز و هفت خان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فرامرزنامه منظومه‌ای حماسی طبیعی است که در قرن پنجم یا اوایل قرن ششم سروده شده است. در مورد ناظم آن هنوز اطّلاعی در دست نیست. در این منظومه داستان فرامرز، پسر رستم، به نظم کشیده شده است. اخبار فرامرز به قول صاحب تاریخ سیستان، بالغ بر دوازده مجلّد بوده است ولی منظومۀ موجود دارای حدود 1600 بیت است.این منظومه به لشکرکشی فرامرز به هندوستان برای نجات نوشاد شاه و مردم هندوستان از پنج مشکل پرداخته است. این مشکلات عبارتند از: 1- کناس دیو 2- کید شاه، یکی از شهریاران هند، که نهصد هزار نیرو دارد و هرساله باج زیادی از آن‌ها می‌گیرد. 3- گرگی قوی، شاخ دار و نهصد ساله مشهور به گرگ گویا 4- اژدها 5- سی هزار کرگدن ویرانگر. در جریان مبارزه با کید شاه، دو نبرد بزرگ دیگر رخ می‌دهد که عبارتند از: نبرد با نوشدار هندی که ده هزار نیرو دارد و نبرد با درّنده‌ای قوی به نام سنور؛ پس می‌توان گفت که فرامرز هم مانند رستم و اسفندیار نوعی هفت خان داشته است و به-جاست که آن را با هفت خان رستم و اسفندیار مقایسه و ویژگی‌های ساختاری آن‌ها را بیان کنیم. هرچند فرامرز نامه از شاهنامه بسیار تأثیر پذیرفته است ولی محتوای آن بیش از هر کتابی به گرشاسب نامه شبیه است. یکی از مهم‌ترین مأموریّت‌های گرشاسب، رفتن به هندوستان برای نبرد با بهوشاه هند بود. حوادثی که برای گرشاسب پیش آمد به حوادث پیش آمده برای فرامرز، بسیار شباهت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faramarz and the Seven Labors

چکیده [English]

Farmarz-nameh is a natural epic poem written in the 5th or early 6th century. There is still no information about its poet. In this verse, the story of Faramarz, Rustam's son, is made into poetry. According to the historian of Tarikh-e Sistan, the news of Faramarz was more than twelve volumes, but the existing poem has about 1600 verses. This verse deals with Faramarz’s campaign to India to save Nowshaad Shah and the people of India from five problems. These problems are: 1- Konnas Div 2- Kayd Shah, one of the rulers of India, who has 900 thousand troops and takes a lot of ransom from people every year. 3- A strong, horned and nine-hundred-year-old wolf known as the talking wolf 4- Dragon 5- Thirty thousand destructive rhinoceroses. During the fight against Kayd Shah, two other big battles take place, which include: the battle with the Indian Nushdar, who has ten thousand troops, and the battle with a strong predator named Senur; So it can be said that like Rustam and Esfandiar, Faramarz had a kind of Seven Labors and it is appropriate to compare it with the Seven Labors of Rostam and Esfandiar and describe their structural features. Although Faramarz-nameh is greatly influenced by Shahnameh, its content is more similar to Gershasabnameh than any other book. One of the most important missions of Garshasab was to go to India to fight with Bhusha of India. The events that happened to Gershasab are very similar to the events that happened to Faramarz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epic
  • Shahnameh
  • Faramarz
  • the seven labours