بررسی زندگانی "میرتذکره" در آیینۀ منشآت او

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تقی الدّین کاشانی(943-1022/1024ق)، ملقّب به میرتذکره نویسندۀ صاحب نظر و پرکار عهد صفوی و مؤلّف تذکرۀ نامی خلاصـةالاشعار و زبدةالافکار(975-1016ق) است. وی برخلاف دیگر تذکره نویسان، در آثارش شرحی مستقل از احوال خود بیان نکرده و جز گویه هایی پراکنده، اطّلاع چندانی از وضعیّت و احوال خود در خلاصةالاشعار و دیگر آثار به جای مانده اش به دست نداده است؛ از این رو نامه های بازیافتۀ این نویسندۀ سخت کوش و مهجور عهد صفوی که به برخی دوستان، سلاطین و صاحبان مناصب نوشته است زوایای تاریکی از زندگی او را روشن می کند که بیان شرح احوال تقی کاشی و تبیین ویژگی های نثر دورۀ صفوی به خصوص در حوزۀ نامه نگاری، اهمیّت ویژه ای دارد؛ از این رو در این پژوهش ضمن تصحیح این نامه ها، به بررسی ویژگی ها و مطالب آنها می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the life of "Mirtzakirah" in the mirror of his letters

چکیده [English]

Taqi al-Din Kashani (943-1022/1024 AH), nicknamed Mirtzakirah, is an opinionated and prolific writer of the Safavid era and the author of the famous biography Kholasat ol-Ash’ar and Zubdat ol-Afkar (1016-975 AH). Unlike other biographers, he did not express an independent description of his condition in his works, and he did not provide much information about his condition except for scattered items in Kholasat ol-Ash’ar and other works left behind by him; Therefore, the recovered letters of this hard-working and abandoned writer of the Safavid era, which he wrote to some friends, sultans and officials, shed light on the dark corners of his life. Describing the life of Taqi Kashi and explaining the characteristics of the prose of the Safavid period, especially in the field of letter writing is of special importance; Therefore, in this research, while correcting these letters, we examine their features and contents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mir Taqi al-din Kashani
  • Persian letters
  • Khulasat al-Ash’ar and Zubdat al-Afkar
  • Safavid era prose styles