رمان‌نویسی در دهة شصت

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در دهة شصت در ایران، شصت و شش رمان منتشر شده است. از این مجموعه، مضمون شانزده اثر از تأثیر پذیری مستقیم از انقلاب و جنگ حکایت می‌کند؛ یعنی مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، وضعیّت روشنفکران، گشایش‌ها و سختی‌های حاصل از انقلاب و آفت‌ها و ارزش‌های مربوط به جنگ مطرح شده‌اند. نویسندگان نوزده رمان، فضای ایجاد شده بر اثر انقلاب را، مغتنم شمرده‌اند تا چیزهایی را بگویند که بیان آن‌ها پیش از انقلاب آسان نبود از جمله: مخاطرات آزادی‌خواهی، منازعات برخاسته از تضادهای طبقاتی، بیماری اقتصادی، جهل و محرومیّت‌ها، حق‌کشی‌ها، قتل و حبس و ایذای آزادی‌خواهان و مسائلی از این قبیل. این‌ها را رمان‌های تأثیر پذیر از انقلاب تلقّی می‌کنیم. سی و یک رمان دیگر، نه مضمون انقلابی دارند و نه اغتنام فضای انقلاب در آن‌ها مشهود است. به عبارت دیگر محرّک‌های خاصّ انقلابی در آن‌ها مشهود نیست؛ یعنی چیزهایی گفته‌اند که در اکثر حکومت‌ها توان گفت. مضمون اکثر این‌ها، مسائل اجتماعی و گاهی عواطف لطیف است. این‌ها را رمان‌های تأثیر ناپذیر از انقلاب قلمداد می‌کنیم. در این جستار، نام رمان‌ها، مضمون و نویسندگان آن‌ها را ذکر می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Novel writing in the 60s

چکیده [English]

Sixty-six novels were published in Iran in the sixties. From this collection, the theme of sixteen works tells about the direct influence of revolution and war; That is, social, political, cultural, economic issues, the situation of intellectuals, the evolvements and hardships resulting from the revolution and the disasters and values ​​related to the war have been raised. The authors of nineteen novels have taken advantage of the atmosphere created by the revolution to say things that were not easy to express before the revolution, such as: the dangers of freedom, quarrels arising from class conflicts, economic disease, ignorance and deprivations, injustice, murder and Imprisonment and harassment of freedom fighters and issues like this. We consider these influential novels of the revolution. Thirty-one other novels do not have a revolutionary theme, nor do they show usurpation of the atmosphere of the revolution. In other words, special revolutionary motives are not evident in them; Which means they have said things that can be said in most governments. The theme of most of these are social issues and sometimes subtle emotions. We consider these to be unaffected novels of the revolution. In this essay, we mention the names of novels, their themes and authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • novel
  • Iran
  • 60s
  • Theme
  • revolution