کلیدواژه‌ها = سبک هندی
معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 75-104

10.52547/hlit.2022.226808.1120

بهمن بنی هاشمی؛ تقی پورنامداریان


کیفیّت سبک شعر فارسی در قرن دوازدهم هجری

دوره 7، شماره 2، آذر 1393، صفحه 173-198

سیّد احمد عقیلی


دربارة درّی شوشتری و جُنگ چمن سرور

دوره 7، شماره 1، تیر 1393

احمد بهنامی؛ آزاده شریفی


طغرا، شاعری گمنام امّا توانا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1390

مجید سرمدی؛ علی اصغر فیروزنیا


فضولی بغدادی و خاقانی شروانی: دو مدّعی پیشوایی سبک هندی

دوره 2، شماره 2، تیر 1388

احمد غنی‌پور ملکشاه؛ عیسی امن‌خانی