ویژگی‌های بنیادی سبک‌های شعر فارسی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

چکیده

در منابع مختلف و متعدّد سبک شناسی شعرفارسی، ویژگی‌های سبک شناختی شعر پیشامشروطه، به صورت‌های دقیق و موشکافانه بررسی شده است. امّا چیزی که در این حیطه مورد توجه نشده و قطعاً مغفول و مسکوت رها مانده، تزها و نظریّه‌های بنیادین آن سبک هاست. به نظر می‌رسد تحوّلات سبک شناختی گذشتة شعر فارسی براساس قاعده‌ای اساسی صورت گرفته و با دگر گونی آن قاعده‌ها یا تزهای سبک شناختی، ویژگی‌های هر کدام از سبک‌ها با سبک‌های دیگر متفاوت و دگرگون شده است. در این پژوهش برآنیم تا آن تزها و نظریّه‌ها را شناسایی کرده تأثیر آنها را در دگرگونی‌های سبک شناسی شعر فارسی ـ البتّه در متن تحوّلات تاریخی آن ـ بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها