ویژگی‌های بنیادی سبک‌های شعر فارسی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

چکیده

در منابع مختلف و متعدّد سبک شناسی شعرفارسی، ویژگی‌های سبک شناختی شعر پیشامشروطه، به صورت‌های دقیق و موشکافانه بررسی شده است. امّا چیزی که در این حیطه مورد توجه نشده و قطعاً مغفول و مسکوت رها مانده، تزها و نظریّه‌های بنیادین آن سبک هاست. به نظر می‌رسد تحوّلات سبک شناختی گذشتة شعر فارسی براساس قاعده‌ای اساسی صورت گرفته و با دگر گونی آن قاعده‌ها یا تزهای سبک شناختی، ویژگی‌های هر کدام از سبک‌ها با سبک‌های دیگر متفاوت و دگرگون شده است. در این پژوهش برآنیم تا آن تزها و نظریّه‌ها را شناسایی کرده تأثیر آنها را در دگرگونی‌های سبک شناسی شعر فارسی ـ البتّه در متن تحوّلات تاریخی آن ـ بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basic features of Persian poetry styles

چکیده [English]

In various sources of Persian poetry stylistics, the stylistic features of pre-constitutional poetry have been examined in a detailed and meticulous manner. But what has not been paid attention to in this area and has definitely been neglected are the fundamental theses and theories of those styles. It seems that the past stylistic evolutions of Persian poetry have been based on a basic rule, and with the change of those rules or stylistic theses, the characteristics of each style have been different and transformed from other styles. In this research, we aim to identify those theses and theories and examine their influence in the stylistic transformations of Persian poetry - of course, in the context of its historical developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stylistics
  • Persian poetry
  • Khorasani style
  • Azarbaijani style
  • Iraqi style
  • Indian Style
  • contemporary poetry styles