فضولی بغدادی و خاقانی شروانی: دو مدّعی پیشوایی سبک هندی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یافتنِ سرآغازها، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی محقّقان ایرانی بوده است تا آن‏جا که می‌توان گفت محقّقان ایرانی، بیش‏ترین توجّه خود را بر این مسئله معطوف کرده‌اند. بررسی تحقیقات آنان نیز گویای این واقعیّت است که آنان در تحقیقات خود همواره به نتیجة مشترکی دست نیافته‌اند و نتایج به دست آمده نیز نشان از تشتّت آرای آنان داشته است، چنان‏که در یافتنِ سرآغاز سبک هندی با چنین تشتّت آرایی رو به رو هستیم؛ تا جایی‏که از شاعرانی مانند خاقانی، حافظ، فضولی، بابا فغانی و ... به عنوان پیشگام سبک هندی یاد شده است. نویسندگان این مقاله بر این باورند که نمی‌توان پیشواییِ سبکی به گستردگی سبک هندی را به یک شاعر منسوب کرد؛ بلکه باید از سهم هر شاعر در شکل‌گیری سبک هندی، سخن به میان آورد. از این روی، دو شاعر آذربایجانی (فضولی و خاقانی) برگزیده شد تا با تحلیل محتوایی شعرشان، میزان اثرگذاری آنان بر شکل‌گیری جریان شعر فارسی، مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها