دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 72، خرداد 1392 (بهار و تابستان ۱۳۹۲. شماره پیاپی: ۷۲/۳) 
نقد شعر طاهره صفّارزاده

احمد خلیلی؛ رضا ستّاری؛ سیّد محسن مهدی نیا


سبک روایتگر درحکایتهای هزار و یک شب

نجمه دری؛ سیدمهدی خیراندیش؛ الهام کوثری