دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 73، دی 1392 (پاییز و زمستان ۱۳۹۲. شماره پیاپی: ۷۳/۳)