تحلیل تصاویر داستان سیاوش بر اساس نظریّات نورتروپ فرای

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علاّمه طباطبایی

چکیده

در این مقاله به بررسی معنایی و آرکی تایپیِ تصاویر موجود در داستان سیاوش بر اساس نظریّات نورتروپ فرای می پردازیم. به این منظور، ابتدا نقش این تصاویر در نظام سنّت ادبی مورد بررسی قرار می گیرد؛ به نحوی که معنای حاصل از آن و تداعی هایی که اثر در ذهن اجتماع ایجاد کرده، مورد توجّه قرار می گیرد. سپس الگوهای اسطوره ای کهنی که سازندۀ تصویر های روایی این داستان بوده اند، بررسی خواهند شد. لازم به ذکر است که بررسی این تصاویر از طریق دسته بندی آنها در گروه تصاویر مربوط به دنیاهای بهشتی، دوزخی و قیاسی صورت می گیرد. براین اساس، به کهن ترین اشکال این داستان که در اساطیر دور وجود داشته، دست خواهیم یافت و در نهایت می توان از طریق اصل فاصله گیری از اثر ادبی ـ که فرای مطرح کرده است ـ کلّیّت منسجم و طرح اصلی این روایت را مشخّص کرد. مقالۀ حاضر کوششی است برای درک نظام معنایی و یافتن طرح ادبی داستان سیاوش از طریق تحلیل تصاویر آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the images of the story of Siavash based on the theories of Northrop Frye

چکیده [English]

In this article, we will analyze the semantic and archetypal images in the story of Siavash based on the theories of Northrop Frye. For this purpose, first, the role of these images in the system of literary tradition is examined; In such a way that the resulting meaning and the associations created by the work in the minds of the community are taken into consideration. Then, the ancient mythological patterns that created the narrative images of this story will be examined. It should be noted that the examination of these images is carried out by categorizing them in the group of images related to heavenly, infernal and analogical worlds. Therefore, we will find the most ancient forms of this story that existed in distant mythology, and finally, through the principle of distancing from the literary work - which Frye proposed - we can identify the coherent whole and the main plot of this narrative. The present article is an attempt to understand the semantic system and find the literary design of the story of Siavash through the analysis of its images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Northrop Frye
  • Siavash
  • archetype
  • myth
  • Romance