تحلیل تصاویر داستان سیاوش بر اساس نظریّات نورتروپ فرای

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علاّمه طباطبایی

چکیده

در این مقاله به بررسی معنایی و آرکی تایپیِ تصاویر موجود در داستان سیاوش بر اساس نظریّات نورتروپ فرای می پردازیم. به این منظور، ابتدا نقش این تصاویر در نظام سنّت ادبی مورد بررسی قرار می گیرد؛ به نحوی که معنای حاصل از آن و تداعی هایی که اثر در ذهن اجتماع ایجاد کرده، مورد توجّه قرار می گیرد. سپس الگوهای اسطوره ای کهنی که سازندۀ تصویر های روایی این داستان بوده اند، بررسی خواهند شد. لازم به ذکر است که بررسی این تصاویر از طریق دسته بندی آنها در گروه تصاویر مربوط به دنیاهای بهشتی، دوزخی و قیاسی صورت می گیرد. براین اساس، به کهن ترین اشکال این داستان که در اساطیر دور وجود داشته، دست خواهیم یافت و در نهایت می توان از طریق اصل فاصله گیری از اثر ادبی ـ که فرای مطرح کرده است ـ کلّیّت منسجم و طرح اصلی این روایت را مشخّص کرد. مقالۀ حاضر کوششی است برای درک نظام معنایی و یافتن طرح ادبی داستان سیاوش از طریق تحلیل تصاویر آن.

کلیدواژه‌ها