حکایتهای لافونتن در شعر معاصر ایران

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه بیرجند

چکیده

برخی از آثار ادبی از طریق ترجمه ادبیّات هر فرهنگ نفوذ می‌کند، چنانکه این ترجمه‌ها گاه دستمایة خلق آثار مشابه در زبانها و فرهنگهای دیگر می‌گردد و گاه سبب تداعی افکار مشابه گشته، آثاری با مضامین همانند را به وجود می آورد. شناخت دقیق ادبیّات نوین ایران و تحوّلات آن بدون در نظر گرفتن نهضت ترجمه میسّر نیست. تأثیر ادبیّات غرب و ترجمة آثار غربی بر شعر ایران از عهد مشروطه به بعد، بر هر پژوهنده ای آشکار است. در این میان، برخی شاعران حکایات، افسانه ها و داستانهای تمثیلی خود را به پیروی از آثار غربی به وجود آورده اند. نگارنده در این مقاله کوشیده است تا مأخذ برخی تمثیلات را در شعر ایرج میرزا، محمّدتقی بهار و پروین اعتصامی نشان دهد. این شاعران، از برخی حکایتهای لافونتن به زبان فرانسوی یا ترجمة فارسی آنها متأثّر بوده اند. این ترجمه ها و اقتباسها چنان به زیور شعر فارسی درآمده است که بیشتر آنها را باید ابداع شاعران فارسی زبان دانست.

کلیدواژه‌ها