حکایتهای لافونتن در شعر معاصر ایران

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه بیرجند

چکیده

برخی از آثار ادبی از طریق ترجمه ادبیّات هر فرهنگ نفوذ می‌کند، چنانکه این ترجمه‌ها گاه دستمایة خلق آثار مشابه در زبانها و فرهنگهای دیگر می‌گردد و گاه سبب تداعی افکار مشابه گشته، آثاری با مضامین همانند را به وجود می آورد. شناخت دقیق ادبیّات نوین ایران و تحوّلات آن بدون در نظر گرفتن نهضت ترجمه میسّر نیست. تأثیر ادبیّات غرب و ترجمة آثار غربی بر شعر ایران از عهد مشروطه به بعد، بر هر پژوهنده ای آشکار است. در این میان، برخی شاعران حکایات، افسانه ها و داستانهای تمثیلی خود را به پیروی از آثار غربی به وجود آورده اند. نگارنده در این مقاله کوشیده است تا مأخذ برخی تمثیلات را در شعر ایرج میرزا، محمّدتقی بهار و پروین اعتصامی نشان دهد. این شاعران، از برخی حکایتهای لافونتن به زبان فرانسوی یا ترجمة فارسی آنها متأثّر بوده اند. این ترجمه ها و اقتباسها چنان به زیور شعر فارسی درآمده است که بیشتر آنها را باید ابداع شاعران فارسی زبان دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lafontaine's stories in contemporary Iranian poetry

چکیده [English]

Some literary works penetrate through the translation of the literature of each culture, as these translations sometimes help to create similar works in other languages ​​and cultures, and sometimes cause the association of similar thoughts, creating works with similar themes. Accurate knowledge of modern Iranian literature and its evolution is not possible without considering the translation movement. The influence of Western literature and the translation of Western works on Iranian poetry from the Constitutional era onwards is obvious to every researcher. In the meantime, some poets have created their stories, legends and allegorical stories following the Western works. In this article, the author has tried to show the source of some similes in the poetry of Iraj Mirza, Mohammad-Taqi Bahar and Parvin Etisami. These poets were influenced by some of La Fontaine's stories in French or their Persian translation. These translations and adaptations have become such an ornament of Persian poetry that most of them should be considered as inventions of Persian language poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation
  • fable
  • La fontaine
  • contemporary Persian poetry