بررسی جلوه‌های اندیشه در شعر قیصر امین‌پور

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تنوّع در موضوع و محتوا از ویژگیهای عمدۀ شعر قیصر امین پور به شمار می رود. او در شعر خود به موضوعات گوناگون مانند مسائل اجتماعی، تقابل سنّت و تجدّد، تضاد میان باورها و تصوّرات آدمی با واقعیّات موجود، آزادی، آرمان گرایی، انتظار و ... توجّه خاصّی نموده است. در اشعار قیصر، موضوعات اجتماعی از برجستگی و اهمیّت ویژه ای برخوردار است و اغلب مضامین شعری او در خدمت اجتماع و مسائل مربوط به آن است. مجموعه های اشعار اولیّۀ قیصر رنگی مکتبی– مسلکی دارد و آمیخته با حماسه و عرفان و سرشار از آرمان گرایی و ظلم ستیزی است که به تدریج به شعری انسان مدار، واقع بین، جزءنگر و جهان گرا بدل می شود؛ بدین ترتیب او در مجموعه های بعدی شعر خود، حرکتی را از شعر شعارگرا به سوی شعر شعورگرا و فرهیخته آغاز می کند. در این مقاله جلوه های گوناگون اندیشه و تفکّر در شعر قیصر امین پور مورد بررسی و تأمّل قرار گرفته است تا جنبه های شاخص ذهنی و فکری وی مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the manifestations of thought in Qeysar Aminpour's poetry

چکیده [English]

Diversity in subject and content is one of the main features of Qeysar Aminpour's poetry. In his poetry, he has paid special attention to various topics such as social issues, contrast between tradition and innovation, conflict between human beliefs and imaginations and existing realities, freedom, idealism, expectation, etc. In Qeysar's poems, social issues are prominent and especially important, and most of his poetic themes serve society and its related issues. Qaiser's early poetry collections have a scholastic-professional theme and are mixed with epic and mysticism and are full of idealism and anti-tyranny, which gradually turns into a human-oriented, realistic, individualistic and world-oriented poetry. In this way, in the next collections of his poetry, he begins a movement from rhetorical poetry to intelligent and cultured poetry. In this article, the various manifestations of thought and thinking in Qeysar Aminpour's poetry have been examined and pondered in order to determine the aspects of his mental and intellectual index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gheysar Aminpour Cogitation Social issues Freedom Idealism Anticipation