بررسی جلوه‌های اندیشه در شعر قیصر امین‌پور

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تنوّع در موضوع و محتوا از ویژگیهای عمدۀ شعر قیصر امین پور به شمار می رود. او در شعر خود به موضوعات گوناگون مانند مسائل اجتماعی، تقابل سنّت و تجدّد، تضاد میان باورها و تصوّرات آدمی با واقعیّات موجود، آزادی، آرمان گرایی، انتظار و ... توجّه خاصّی نموده است. در اشعار قیصر، موضوعات اجتماعی از برجستگی و اهمیّت ویژه ای برخوردار است و اغلب مضامین شعری او در خدمت اجتماع و مسائل مربوط به آن است. مجموعه های اشعار اولیّۀ قیصر رنگی مکتبی– مسلکی دارد و آمیخته با حماسه و عرفان و سرشار از آرمان گرایی و ظلم ستیزی است که به تدریج به شعری انسان مدار، واقع بین، جزءنگر و جهان گرا بدل می شود؛ بدین ترتیب او در مجموعه های بعدی شعر خود، حرکتی را از شعر شعارگرا به سوی شعر شعورگرا و فرهیخته آغاز می کند. در این مقاله جلوه های گوناگون اندیشه و تفکّر در شعر قیصر امین پور مورد بررسی و تأمّل قرار گرفته است تا جنبه های شاخص ذهنی و فکری وی مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها