مضامین مشترک میان ابن فارض و حافظ

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

حافظ بزرگترین غزل سرای عرفانی ایران و یکی از نوابغ عالم انسانی است و ابن فارض شرف الدّین عمر متوفّی 632 ه.ق بزرگترین گویندة متصوّف در زبان عربی است. میان حافظ و ابن فارض، از جهات مشرب، عرفان و حکمت نظری اختلاف و افتراق فراوان و از جهت بسیاری از معانی و مضامین عرفانی اشتراک وجود دارد. این مقاله سعی بر آن دارد که پاره ای از وجوه مشابهت و قابل مقارنه و مقایسه بین این دو شخصیّت بزرگ را که یکی از غرب کشورهای اسلامی و دیگری از شرق کشورهای اسلامی است و با فاصلة یکصد و شصت سال از یکدیگر می زیسته‌اند، با استفاده و استناد از شواهد شعری هر دو نابغه و نادره گوی عاشق باز نموده و به تحریر آورد که از نظر تاریخ ادبیّات و ادبیّات تطبیقی حائز اهمیّت و اعتبار است.

کلیدواژه‌ها