محمّد خواری(1)؛ مقلّد یا نوآور

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

متون ادبی پا به پای گذشت زمان، هم به جهت آراستگی و پیراستگیهای زیباشناختی خود و هم به جهت تأثیر بر مخاطب، از مباحث و موضوعات مطرح شده در علوم بلاغت تأثیر پذیرفته اند. بنابراین طبیعی است آثاری که پدید آمده است، برخی به طور مستقل به علوم بلاغی پرداخته و دسته ای نیز در ضمن مطالب خود در حوزه های گوناگون، گوشة چشمی نیز به بلاغت و عناصر زیبایی و زیباسازی در کلام و سخن داشته اند. «جلالیّه در علم مکاتبه»، برآمدة طبع استوار و سلیم « محمّدبن علی ناموس خواری» در زمرة این گونه نوشته ها است. «محمّدبن علی ناموس خواری» از منشیان و کاتبان قرن هشتم دربار ایلخانان مغول، از جمله نویسندگانی است که در تألیف خود که در باب علم کتابت و نامه نگاری است، طیّ مبحثی نظری، علوم بلاغی لازم، جهت امر کتابت را بیان کرده است. نویسندگان در این مقاله می کوشند تا علاوه بر بیان اندیشه های «ناموس خواری» در زمینة بلاغت، میزان تقلید یا نوآوریهای وی را نسبت به علمای این حوزه تا عصر مؤلّف بررسی کنند.

کلیدواژه‌ها