طغرای مشهدی و رسائل او

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

طغرای مشهدی یکی از شاعران و نویسندگان قرن یازدهم هجری است. در این مقاله، زندگانی و احوال طغرای مشهدی شرح ، افکار او بررسی شده، از نظریه و نقد ادبی در آثارش سخن رفته و بحثهایی دربارة نظر وی در باب سرقات ادبی انجام شده است. سپس به گونه ای مختصر دربارۀ اشعار طغرا و نوع و سبک آنها مطالبی مطرح گردیده و به طور گسترده تر، از کمّیت و کیفیت رسائل او سخن به میان آمده است. سبک رسائل در دو سطح زبانی و ادبی تجزیه و تحلیل شده است. مقاله با بحثی در باب ساختار رسائل طغرا پایان می یابد. این پژوهش با استفاده از نسخ خطی آثار طغرای مشهدی انجام یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Togra Mashhadhi and his Rasaeil

چکیده [English]

Togra Mashhadhi is one of the poets and writers of the 11th century. In this article, the life and circumstances of Togra Mashhadi are described, his thoughts are examined, the theory and literary criticism in his works are discussed, and there are discussions about his opinion on plagiarism. Then, in a brief way, things were raised about Togra's poems and their type and style, and more broadly, the quantity and quality of his Rasaeil were discussed. The style of Rasaeil has been analyzed on two linguistic and literary levels. The article ends with a discussion about the structure of Togra's Rasaeil. This research has been done using the manuscripts of the works of Togra Mashhadhi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toghra Mashhadi
  • elhamyie
  • vajdiye
  • treasures
  • style
  • structure