جستاری در نسخه خطّی منتشر نشده « تحفـة المرشدین من حکایات صالحین »

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

مقالة حاضر، جستاری است در نسخة خطّی «تحفـة المرشدین من حکایات الصّالحین» که در واقع ترجمة متن عرفانی «روض الرّیاحین من حکایات الصّالحین» است که یکی از متون بسیار مهمّ قرن هشتم هجری قمری بوده و همچنین از منابع مهمّ جامی در تألیف «نفحات الانس» می باشد. از این ترجمه دو نسخة خطّی یکی در پنجاب متعلّق به سال 818 هـ. ق و دیگری در ایاصوفیا متعلّق به سال 838 هـ. ق یافت شده است. یکی از مهمترین انگیزه های مترجم در ترجمة این اثر گرانقدر، این بوده که از قرن هشتم هجری قمری به بعد در بقعة مرشدیّة کازرون پیروان این طریقه مشهور علاقه مند شدند تا حکایات، احوال و کرامات مشایخ خود را از زبان عربی به زبان فارسی بنویسند و بخوانند. جلال الدّین محمّد عبادی کازرونی در پایان این ترجمه، ذیلی به قلم خود با استفاده از دو منبع عربی «تذکرة مشایخ» تألیف ابوشجاع مقاریضی شیرازی (م: 509 هـ. ق ) و «سیرت مرشدیّه» تألیف ابی بکر ابوالقاسم عبدالکریم (م: 502 هـ.ق) در احوال و حکایات و دعاها وصایای عارف مشهور قرن چهارم هجری قمری ابواسحاق کازرونی افزوده است که سوّمین مأخذ مستقل دربارة زندگی ابواسحاق همین ذیل است.

کلیدواژه‌ها