دوره و شماره: دوره 12، شماره 02، مهر 1398 
جایگاه منظومۀ افتخارنامه در میان حماسه‌های دینی

صفحه 95-119

10.29252/hlit.12.1.95

مهدی خدادادی؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری