دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مهر 1398 (پاییز و زمستان ۱۳۹۸. شماره پیاپی: ۸۳/۲) 
جایگاه افتخارنامه در میان حماسه‌های دینی

صفحه 95-119

10.29252/hlit.12.1.95

مهدی خدادادی؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری