دوره و شماره: دوره 12، شماره 01، بهار و تابستان 1398 
8. سایۀ خورشید

صفحه 181-205

10.29252/hlit.12.1.181

زهیر طیب؛ علی محمد مؤذنی؛ سید محمد منصور طباطبائی؛ مروه کایا