زندگی و آثار علی‌محمّد منشی و شیوۀ وی در تقلید گلستان سعدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

10.29252/hlit.12.1.33

چکیده

تألیف آثاری به تقلید از گلستان سعدی، از همان روزگار نزدیک به تألیف این کتاب آغاز شد. یکی از آخرین آثار نوشته‌شده به تقلید از گلستان، شکرستان اثر علی‌محمّد منشی متخلص به حکیم است که در گذشته، زندگی وی در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و برخی از محقّقین دربارۀ وی به حدس و گمان روی آورده بودند. در این مقاله ضمن بررسی تحقیقات پژوهشگران پیشین، زندگی علی‌محمّد حکیم از خلال منابع عصر قاجار روشن شده است و در ادامه به بررسی سبک و محتوای کتاب  شکرستان او و مقایسۀ آن با گلستان سعدی پرداخته شده است تا میزانِ پیروی وی از سبک سعدی روشن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Life and Works of Ali Mohammad Monshi and His Style in Imitation of Golestan Saadi

نویسنده [English]

  • ahmad behnami
academy of persian language and literature
چکیده [English]

Composing works by imitation from Golestan by Sa'di, started from the very close to the time of writing this book. One of the last works written to imitate Golestan, Shekarestan, is the work of Ali Mohammad Monshi, known as Hakim. in the past, was in doubt about his life, and some scholars had come up with speculation about him. In this article, while investigating the research of previous scholars, the life of Ali Mohammad Hakim has been clarified through sources of the Qajar era. In the following, writer has studied the style and content of his book, and compared it with Golestan by Saadi, in order to clarify his compliance with Saadi's style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shekrestan
  • Ali Mohammad Hakim
  • imitation of Golestan
  • Ali Akbar Feyz
  • Saadi