بررسی مختصات سبکی منظومه فلکنازنامه تسکین شیرازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش وپرورش ناحیه یک رشت

2 استاد یار دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه

چکیده

یعقوب ا بن مسعود قطیفی متخلص به( تسکین) فلک نازنامه را سال (۱۱۸۹ ه.ق۱۷۷۱ م ) در قالب مثنوی و بحر هزج مثمن مقصورو(محذوف) به رشته نظم درآورد. تسکین شیرازی شاعر دوره بازگشت ادبی بوده و محتوای منظومه فلک ناز نامه ، علاوه برادب غنایی وحماسی، سخن تعلیمی وعرفانی  نیز هست..به جهت اینکه شاعر با بیان نکات اخلاقی واعتقادی، در پایان هرداستان، مخاطب را به اخلاق وکردار نیکو توصیه می کند .فلکنازنامه زبان فرهنگ و آداب اجتماعی ایران است .در این منظومه حادثه بشت حادثه پیش می آید وبرشاخ و برگ آن افزوده می شود، بطوری که فهم داستان بر خواننده دشوار می گردد. بیچیدگی وپرحادثه بودن این داستان،وآمیختگی با صحنه های عشق وعاشقی، ازویژگی های سبک تسکین در فلک ناز نامه است.از حیث داستان پردازی در میان آثار غنایی فارسی نیز بسیار قابل توجه است.  تسکین با اقتدا به نظامی و فردوسی در بیان مضامین تعلیمی و ترکیب معا نی متنوع در میان داستان های عاشقانه، موفق عمل کرده .ودر بیان جزییات صحنه ها اگرچه به درازا کشیده ولی موجب ملال خا طر خواننده نمی گردد .هدف در این مقاله، بررّسی ویژگیهای سبک مثنوی فلک ناز نامه، در سطوح زبانی،ادبی وفکری ،و شناسایی جایگاه آن در میان آثارادبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

coordinates of style of Falak naz nameh poem

نویسندگان [English]

 • Paknoosh Teymouri 1
 • Rahim Kooshesh Shabastary 2
1 literature teacher in area 1 education of Rasht
2 Associate Professor of Persian Literature at Urmia University
چکیده [English]

Ya'qub ibn Mas'ud Qutefi settled in the field of relief of the Nasestan Falcon (1189 AH 1771 AD) in the form of Masnavi and the Hazj-i-Zakhmuran (Khazov). The poet's relief is a literary return period, and the content of the celestial celestial script, in addition to ghana and hmasi, is also a teaching and mystical language. Because the poet, by expressing ethical and religious beliefs, at the end of both countries, advises the audience to good ethics and goodness. This is the language of the language of the culture and social customs of Iran. In this epic poem, the blast of incidents occurs, and the issue and the leaf are added, so that it becomes difficult for the reader to understand the story.The ill-fatedness of the story and the love and love scenes are one of the most sophisticated features of the celestial field. It is also very significant in the storytelling of Persian riches. Relaxation with military advent and Ferdowsi has succeeded in expressing educational content and combining various tales among romance. However, the details of the scenes, although prolonged, do not cause the reader to grieve. The purpose of this article is to review The characteristic features of Masnavi Felesh Celtic Letter, at the level of language, literary and intellectual, and identifying its place among works.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Taskin of Shirazi
 • Falak naz nameh
 • Return Style
 • Linguistic
 • Literary
 • and Thought Coordinates
 1. -The Holy Quran
 2. - Bakhtiari, Pejman, (1368) Divan Poetry, First Edition, Tehran, Publisher Parsa
 3. - Outside of the Buryahan, Mohammad Ibn Ahmad (1316), Al-Tafehīm Lavail al-Sana'a al-Tanjim, Correction and Prophecy, and Professor Jalaeddin Hemayi, Nanjaranjman of National Works
 4. - King, Mohammed, (1335) Anndrajd Culture, Volume Six, Tehran, Khayyam Publication
 5. - Soothing, Ya'qub ibn Massoud, (2003), Felicans, Correction of Seyyed Ali Al-Davood, Heydari Printing, Tehran, Tous Publishing
 6. - Zolfaghari, Hassan (1394) One hundred poems of Ashegh Nation of Persian Literature, Second Edition, Wheel Publisher
 7. - Razmjoo, Hossein (1368) Man of Arma Ney and full of Persian epic and mystical literature, First edition, Tehran, Amir Kabir- Sattari, Jalal (2009) The myth of love and love in several Persian letters of love, First edition, Tehran, Mitra Publishing
 8. - Shamsa, Sirus, (2009) Stylistics of Poetry, First Edition, Tehran, Mitra Publishing
 9. - Safa, Zabih Allah (1363) A Brief History of the Transformation of Order and Performance, Eighth Edition, Tehran, Amir Kabir
 10. - Revolutionary, Isaac, (2007) Description of the Problems of Sanayi, Third Edition, Isfahan, Delgosha Publishing
 11. - Fotouhi, Mahmoud (2011) Stylistics of Theories, Approaches and Methods, Tehran, Sokhan Publishing
 12. - Farshid Word, Khosrow (1363) About Literature and Literary Criticism, First Edition, Tehran, Amir Kabir Publishing
 13. - Ferozan, Badi-e-Zaman (1370) The Hadiths of Masnavi-i-Mousavi, Fifth Edition, Tehran, Amir Kabir
 14. - Ghasemzadeh, Mohammad, (2011) Folklore and literary stories of Persian literature, first edition, Tehran, Hearmand- Sattari, Jalal (2009) The myth of love and love in several Persian letters of love, First edition, Tehran, Mitra Publishing
 15. - Shamsa, Sirus, (2009) Stylistics of Poetry, First Edition, Tehran, Mitra Publishing
 16. - Safa, Zabih Allah (1363) A Brief History of the Transformation of Order and Performance, Eighth Edition, Tehran, Amir Kabir
 17. - Revolutionary, Isaac, (2007) Description of the Problems of Sanayi, Third Edition, Isfahan, Delgosha Publishing
 18. - Fotouhi, Mahmoud (2011) Stylistics of Theories, Approaches and Methods, Tehran, Sokhan Publishing
 19. - Farshid Word, Khosrow (1363) About Literature and Literary Criticism, First Edition, Tehran, Amir Kabir Publishing
 20. - Ferozan, Badi-e-Zaman (1370) The Hadiths of Masnavi-i-Mousavi, Fifth Edition, Tehran, Amir Kabir
 21. - Ghasemzadeh, Mohammad, (2011) Folklore and literary stories of Persian literature, first edition, Tehran, Hearmand