سیر تاریخی معاصرنگاری در تذکره‌های فارسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.29252/hlit.12.1.121

چکیده

تذکره‌نویسی مانند هر پدیدۀ ادبی نقطۀ آغازی داشته است. در طول زمان بالیده و تحت تأثیر اتفاقات مختلف فراز و فرودهایی را تجربه کرده است. نهایتا، از نقطۀ اوجش فرود آمده و کمرنگ شده است. سنت تذکره‌نویسی در دوره‌ای (قرن ششم) آغاز شد و از قرن نهم تا اوایل قرن 14 در دوران اوج خود بود. با روی کار آمدن تاریخ ادبیات­هایی که روش­های نوینی را به خدمت گرفته بودند، از اوج افتاد و در شکل‌های دیگری به حیاتش ادامه داد. البته هنوز هم این سنت پابرجاست و تذکره‌هایی نوشته می‌شوند. بر مورخ ادبی است تا این تحولات را که بر یک مفهوم ادبی گذشته با شرایط تاریخی و سیاسی و فرهنگی در دوره­های مختلف بسنجد و رابطۀ آن­ها را با هم تبیین کند. در جستار پیش­روی قصد بر آن است تا مفهوم معاصرنگاری در تذکره­های فارسی نسبت به شرایط مختلف بررسی و تبیین گردد.

عنوان مقاله [English]

The Process of Writing Tadhkira in Persian Literature

نویسنده [English]

  • Saeid Radfar
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Like any literary phenomenon, writing of Tadhkira has a starting point. It has experienced vissitudes over the persiods under the influence of various events. The tradition of Tadhkira writing began in a period (sixth century) and reached its climax from the ninth century to the early 14th century. With the advent of new approaches in literary history, it began to emerge and continue to exist in other forms. Of course, this tradition still exists. Literary historian must explain and relate these developments to a past literary concept with historical, political, and cultural conditions in different eras. The purpose of the present study is to investigate and explain the concept of contemporary Persian Tadhkira writing in different contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Literature and Language
  • History of Persian Literature
  • Tadkhira. Cotemporary