سبک هندی و ناگفته های آن

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی اجمالی موقعیّت های سیاسی و اجتماعی دوران صفویّه با نگاهی تازه مواردی از قبیل اطلاع رسانی، جایگاه لفظ و معنی و تغییر در معیار فصاحت بررسی و نکته های تازه ای در طرز تازه بیان شده است. از آن جمله است موضوع جوهر شمشیر و جوهر آینه و پیوند آن با مور و مورچه که ضمن یک مبحث علمی در علوم تجربی و با استفاده از یافته های جدید و استناد به نمونه هایی از سخن سخنوران پیشین ابهامی در این موضوع باقی نمانده است. نگارنده در این مقاله تازه هایی را در سبک هندی بررسیده است که تا کنون در هیچ کتاب و مقاله-ای مورد کنکاش قرار نگرفته و بدان توجه نشده است.

کلیدواژه‌ها