مسیح (ع) و سیاوش

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز

چکیده

مسیح و سیاوش به عنوان انسان‏هایی که معصومیّت و پاکدامنی آنان در تضادِّ با واقعیّت زمانۀ آنهاست، زندگی خویش را زیر فشار جبری ویران‏گر می‌فرسایند و با همۀ تفاوت‏هایی که در شیوۀ زندگی دارند در مرگی معصومانه با یکدیگر این‏همانی می‌یابند. کشمکش بین دو بُعد تن و جان، عنصر مشترک حیات و هستی آن دو است و از آن‏جا که شیوه و فلسفۀ مرگ آنان زندگی را معنا و مفهوم می‌بخشد، پژوهش حاضر از منظری اسطوره‌ای و حماسی، بیشتر مرگ این دو شخصیّت را مورد تحقیق و تطبیق قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها