مسیح (ع) و سیاوش

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز

چکیده

مسیح و سیاوش به عنوان انسان‏هایی که معصومیّت و پاکدامنی آنان در تضادِّ با واقعیّت زمانۀ آنهاست، زندگی خویش را زیر فشار جبری ویران‏گر می‌فرسایند و با همۀ تفاوت‏هایی که در شیوۀ زندگی دارند در مرگی معصومانه با یکدیگر این‏همانی می‌یابند. کشمکش بین دو بُعد تن و جان، عنصر مشترک حیات و هستی آن دو است و از آن‏جا که شیوه و فلسفۀ مرگ آنان زندگی را معنا و مفهوم می‌بخشد، پژوهش حاضر از منظری اسطوره‌ای و حماسی، بیشتر مرگ این دو شخصیّت را مورد تحقیق و تطبیق قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jesus and Siavash

چکیده [English]

As people whose innocence and chastity are in conflict with the reality of their time, Jesus and Siavash spend their lives under the pressure of destructive force and despite all the differences in their way of life, they find similarities with each other in an innocent death. The conflict between the two dimensions of body and soul is the common element of their life and existence, and since the manner and philosophy of their death gives meaning to life, the present research moslty investigates and compares the death of these two characters from a mythological and epic point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myth
  • epic
  • comparative criticism
  • tragic
  • Christ
  • Matthew
  • Luke
  • New Testament
  • function